Rozvrh úloh bohoslužeb pro děti ("nedělní školy")

Poznámka: Materiály k přípravě pro učitele nedělních škol naleznete pod odkazy u jednotlivých témat.

...a co už bylo:

datum téma biblický oddíl
28. 6. 2020 A život věčný Zjevení 21
21. 6. 2020 Těla z mrtvých vzkříšení Izajáš 43,1–5
1 Korintským 15,20–22
14. 6. 2020 Hříchů odpuštění Lukáš 19
7. 6. 2020 Svatých obcování Židům 12,1–2
Židům 11
Skutky 2,37–47
31. 5. 2020 Svatou církev obecnou Skutky 2,37–47
24. 5. 2020 Věřím v Ducha svatého Skutky 2
17. 5. 2020 Odkud přijde soudit živé i mrtvé Matouš 25,31–46
10. 5. 2020 Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího Skutky 1,1–14
3. 5. 2020 Třetího dne vstal z mrtvých Marek 16,9–13
Jan 20,1–29
Lukáš 24,13–33
26. 4. 2020 Sestoupil do pekel Žalmy 88
19. 4. 2020 Umřel a byl pohřben Jan 19,28–42
12. 4. 2020 Ukřižován Jan 19
5. 4. 2020 Trpěl pod Pontským Pilátem Jan 18,28–19,16
29. 3. 2020 Narodil se z Marie Panny Lukáš 2
22. 3. 2020 Jenž se počal z Ducha svatého Lukáš 1,26–37
Genesis 1
15. 3. 2020 Pána našeho Jan 20,24–29
8. 3. 2020 Syna jeho jediného Lukáš 20
1. 3. 2020 I v Ježíše Krista Matouš 1,16–18
Marek 10,13–16
23. 2. 2020 Stvořitele nebe i země Genesis 1
16. 2. 2020 Všemohoucího Exodus 6,2–13
Exodus 5
Exodus 15
9. 2. 2020 V Boha Otce Lukáš 15,11–32
2. 2. 2020 Věřím Marek 9,14–29
26. 1. 2020 Amen Matouš 6,13
Nehemjáš 8,1–12
19. 1. 2020 Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky Matouš 6,13
Zjevení 20,1–17
12. 1. 2020 Zbav nás od zlého Matouš 6,13
1 Samuelova 17,1–11
5. 1. 2020 A nevydej nás v pokušení Matouš 6,13
Matouš 26,36–45
29. 12. 2019 A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům Matouš 6,12
Matouš 18,23–35
25. 12. 2019 Ježíšovo narození Lukáš 2,1–7
22. 12. 2019 Navštívení Marie a její chvalozpěv Lukáš 1,26–56
15. 12. 2019 Chléb náš vezdejší dej nám dnes Matouš 6,11
Exodus 16,1–31
8. 12. 2019 Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi Matouš 6,10
Lukáš 2,8–14
1. 12. 2019 Přijď tvé království Matouš 6,10
Marek 1,21–39
24. 11. 2019 Posvěť se jméno tvé Matouš 9,6
Exodus 2,22–3,15
17. 11. 2019 Otče náš, jenž jsi na nebesích Matouš 6,9
Lukáš 15,11–32
10. 11. 2019 Desáté přikázání: Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu. Exodus 20,17–
2 Samuelova 11
3. 11. 2019 Deváté příkázání: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Exodus 20,16
1 Královská 21,1–29
27. 10. 2019 Osmé přikázání: Nebudeš krást. Exodus 20,15
Genesis 37,12–28
Genesis 40,14–15
Genesis 41,1–57
20. 10. 2019 Sedmé přikázání: Nezcizoložíš. Exodus 20,13
Jan 8,1–11
13. 10. 2019 Šesté přikázání: Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh […] a proto: Nezabiješ. Exodus 20,13
2 Paralipomenon 28,1–15
6. 10. 2019 Páté přikázání: Cti své rodiče. Exodus 20,12
29. 9. 2019 Čtvrté přikázání: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Exodus 20,8–11
Matouš 11,28–12,14
22. 9. 2019 Třetí přikázání: Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha. Exodus 20,7
Skutky 3,1–16
15. 9. 2019 Druhé přikázání: Nebudeš se klanět modlám. Exodus 20,4
Daniel 3
8. 9. 2019 První přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Exodus 20,3
Soudců 6,7–10
Soudců 6,25–32
1. 9. 2019 Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil. Exodus 20,1–2
Exodus 13,17–14,31
Exodus 15,1–2
Exodus 19,1–6