Rozvrh úloh bohoslužeb pro děti ("nedělní školy")

Poznámka: Materiály k přípravě pro učitele nedělních škol naleznete pod odkazy u jednotlivých témat.

Téma pro nejbližší neděli:

datum téma biblický oddíl
Zrada Jidáše Matouš 26,14–16
Marek 14,10–11
Lukáš 20,3–6

... pak bude následovat:

datum téma biblický oddíl
Vyvedení z Egypta a jeho slavení Exodus 12,1–36
Strach a modlitba v Getsemane Matouš 26,36–46
Marek 14,32–42
Lukáš 22,40–46
Zatčení a soud Lukáš 22,47–54
Lukáš 22,63–71
Lukáš 23,1–25
Petrovo zapření Jan 18,15–27
Matouš 26,69–75
Marek 14,60–72
Lukáš 22,54–62
20. 6. 2021 Čas promarněný a proměněný Lukáš 16,19–31
27. 6. 2021 Čas bláznivě radostný 2 Samuelova 6,1–20
Žalmy 132
Žalmy 149,2–3
Žalmy 149,5–6
6. 7. 2021 Objevení Zákona (Den upálení mistra Jana Husa) 2 Královská 22

...a co už bylo:

datum téma biblický oddíl
1. 6. 2021 Až se tě tvé děti zeptají (Den dětí) Exodus 13,14–16
9. 5. 2021 Hospodin jako matka (Den matek) Žalmy 131
13. 6. 2021 Slavnostní čas pro odpočinek a setkání s Bohem Exodus 16,22–30
Genesis 2,1–4
Marek 2,27–28
6. 6. 2021 Čas svěřený Kazatel 3,1–15
Matouš 25,14–30
30. 5. 2021 Svatá Trojice Matouš 28,16–20
Deuteronomium 6,4
Izajáš 61,1
Matouš 3,16–17
24. 5. 2021 Ovoce Ducha svatého Galatským 5,22–23
Skutky 2,1–13
Marek 13,9–11
Skutky 8,26–29
Matouš 7,16–20
1 Korintským 12,8–10
1 Samuelova 10,9–12
23. 5. 2021 Ježíšův rozhovor s Nikodémem: svatodušní neděle Jan 3,1–8
16. 5. 2021 Z pronásledovatele Saula svědek evangelia Pavel Skutky 8,1–3
Skutky 16,11–34
13. 5. 2021 Nanebevstoupení Páně Skutky 1,1–14
Matouš 28,19–20
Marek 16,15
9. 5. 2021 Křest Kornélia a jeho přátel Skutky 10
Matouš 3,13–17
2. 5. 2021 Křest etiopského dvořana Skutky 8,26–40
Matouš 3,1–17
Matouš 28,19–20
Exodus 14,15–31
25. 4. 2021 O církvi Skutky 2,1–11
Skutky 2,37–47
18. 4. 2021 Dobrý pastýř Jan 10,1–18
11. 4. 2021 Zjevení v Galileji Jan 21,1–14
5. 4. 2021 Cesta do Emauz Lukáš 24,13–35
Izajáš 38,17
Žalmy 71,20
Žalmy 126
Matouš 13
4. 4. 2021 Źena u hrobu, muži za ní a také Tomáš Jan 20,19–29
Lukáš 24,1–12
Marek 16,1–8
2. 4. 2021 Ježíšovo ukřižování, smrt, pohřeb a lidé kolem Marek 15,21
Matouš 27,54
Marek 15,45
Lukáš 23,47
1. 4. 2021 Mytí nohou a poslední večeře (Zelený čtvrtek) Jan 13,1–20
Jan 13,33–35
28. 3. 2021 Vjezd do Jeruzaléma a vyčištění chrámu Matouš 21,1–17
Zacharjáš 14,3–21
Zacharjáš 9,9
2 Samuelova 19–20
21. 3. 2021 Jedni druhých břemena neste Skutky 4,32–37
Skutky 6,1–6
Galatským 6,2
14. 3. 2021 Vdova, sirotek, host: vidět věci z pohledu druhého Deuteronomium 10,16–19
Marek 9,33–37
7. 3. 2021 Poslední soud Matouš 25,31–46
Daniel 7,13–14
Ezechiel 34,11–24
Ezechiel 18,5–9
Izajáš 53
Izajáš 58,6–10
Žalmy 89,15
Jan 5,28–29
Matouš 23,23
28. 2. 2021 Nemějte starost Matouš 6,25–34
21. 2. 2021 Ježíšovo pokušení na poušti Matouš 4,1–11
14. 2. 2021 Popeleční středa Jonáš 1–3
14. 2. 2021 Rut — vztah k cizincům Rút 2–3
Leviticus 19,33
7. 2. 2021 Milosrdný Samařan Lukáš 10,25–37
Leviticus 19,18
Leviticus 25,11–18
Matouš 5,43–44
Matouš 22,34–40
Marek 12,28–34
Římanům 13,8–10
Galatským 5,14
List Jakubův 2,8
1 Janova 5,1–8
31. 1. 2021 Nasycení zástupu: dejte vy jim jíst Marek 6,30–44
24. 1. 2021 Svěřené talenty Matouš 25,14–30
19. 1. 2021 Ježíš a Samařanka (týden modliteb za jednotu křesťanů) Jan 4,1–26
Žalmy 36,6–10
Izajáš 12,2–3
Přísloví 25,24–28
17. 1. 2021 Podobenství o rozsévačovi Matouš 13,3–9
Matouš 13,18–23
Marek 4,1–9
Lukáš 8,4–8
10. 1. 2021 Podobenství o hostině Lukáš 14,16–24
Matouš 20,1–10
6. 1. 2021 Jan Křtitel a Ježíšův křest Lukáš 3,1–17
Marek 1,2–11
Jan 1,6–8
3. 1. 2021 Svatba v Káně galilejské Jan 2,1–11
1. 1. 2021 Neplodný fíkovník (nový občanský rok) Lukáš 13,6–9
31. 12. 2020 Dvanáctiletý Ježíš v chrámě Lukáš 2,41–23,52
27. 12. 2020 Simeon a Anna Lukáš 2,21–40
26. 12. 2020 Štěpán Skutky 6,8–7,60
25. 12. 2020 Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta Matouš 2,1–23
24. 12. 2020 Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti) Lukáš 2,1–20
20. 12. 2020 Ježíšův rodokmen Matouš 1,1–17
13. 12. 2020 Návštěva u Marie Lukáš 1,26–38
6. 12. 2020 Zachariáš a Anna Lukáš 1,5–25
29. 11. 2020 Čekání na příchod mesiáše Izajáš 10,1–5
Izajáš 10,6–10
22. 11. 2020 Není vzkříšení Lukáš 20,27–40
Žalmy 23
Jan 14,1–6
Zjevení 21
15. 11. 2020 Vzkříšení Lazara Jan 11,1–47
2 Korintským 5,14–21
Matouš 11,5
Lukáš 7,22
Matouš 9,18–26
Marek 5,21–43
Lukáš 8,40–56
Lukáš 7,11–16
8. 11. 2020 Boháč a stodoly Lukáš 12,13–21
Lukáš 9,24
1. 11. 2020 Jákobova a Josefova smrt a pohřeb Genesis 49,28–50,26
Genesis 12,1–3
Genesis 45,6
Genesis 45,11
Genesis 45,28
Genesis 46,3–4
Genesis 47,29–31
Genesis 49,1–28
Exodus 13,19
Jozue 24,32
31. 10. 2020 Zacheus (den reformace) Lukáš 19,1–10
Efezským 2,8–9
25. 10. 2020 Vděčnost deseti malomocných Lukáš 17,10–19
18. 10. 2020 Co člověka znesvěcuje a co ho činí svatým Marek 7,18–23
1 Timoteovi 4,3–4
Leviticus 11
11. 10. 2020 O zabezpečení života Lukáš 12,22–34
4. 10. 2020 Na počátku Genesis 1,1–2,3
27. 9. 2020 Šalomoun 1 Královská 2,1–4
1 Královská 2,5–12
1 Královská 3,1–28
1 Královská 6,11–13
1 Královská 8,10–61
1 Královská 11,1–6
1 Královská 11,13–43
20. 9. 2020 Bohatý mládenec Matouš 19,16–26
Marek 10,17–22
13. 9. 2020 Opakování Desatera Deuteronomium 5
Micheáš 6,8
2 Královská 22–23
6. 9. 2020 Nechte děti přicházet Matouš 19,13–15
Matouš 21,15–16
Marek 10,13–16
Lukáš 18,15–17
Deuteronomium 6,4–7