Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2010

6. 12. 2010

 • o životě sboru v uplynulém měsíci (bohoslužby, pravidelné programy, adventní jarmark, koncert, vizitace sboru atd.)
  • o opravách sborových budov:
   • v jihlavském kostele bychom měli v roce 2011 dokončit odvlhčení - vyměnit podlahu, vymalovat, dokončit některé úpravy topení, ozvučení atd. V lednu staršovstvo bude jednat o rozpočtu. Práce začnou na začátku května (bude třeba někam odvézt na několik týdnů lavice)
    • ve Střížově je třeba dokončit veřeje do bočních místností
     • po jihlavském kostele přijde na řadu fara: po Novém roce začne staršovstvo připravovat podněty pro opravy a úpravy (sál, sborová kuchyňka, okna atd.)
     • o volbě: na jaře (6. března) proběhne při sborovém shromáždění volba faráře: Janu Keřkovskému v létě 2011 končí desetiletá smlouva a je třeba, aby sbor přistoupil k volbě faráře. Staršovstvo připravilo povolací listinu J. Keřkovskému na dalších 10 let.
      • o vánočních bohoslužbách, o vánoční hře, o balíčcích pro děti, o dárcích pro nejstarší členy sboru

       1. 11. 2010

       • o sborovém životě v říjnu
        • o opravách
         • v jihlavském kostele (podlaha a dveře s větrací mřížkou v sakristii, chystané ozvučení, plány na příští rok, kdy by se měla opravit podlaha v celém kostele a vymalovat; bude třeba opravit i lavice). K jihlavským opravám se staršovstvo vrátí na příští schůzi, protože bude třeba stanovit podrobnější postup;
          • ve střížovském kostele (oprava veřejí do obou místností vedle vstupní chodby).
          • o připravované vizitaci: 28. listopadu bude hostem našeho sboru synodní senior Joel Ruml a synodní kurátorka Lia Valková.
           • Bohoslužby budou pouze v Jihlavě a začnou v 9.30; po nich budou od 11 hodin oba hosté hovořit na faře se staršovstvem (a po obědě ještě se seniorátním výborem Horáckého seniorátu).
            • Členové staršovstva obdrželi "vizitační dotazník" (přes 70 otázek týkajících se sborového života, hospodaření, hodnocení farářovy práce, ekumenických vztahů atd.) a odevzdali jej vyplněný. Staršovstvo mělo k dispozici souhrn odpovědí a o některých otázkách jednalo podrobněji. Tento dotazník (a rozhovor nad ním) bude základem pro rozhovor se synodním seniorem a synodní kurátorkou o našem sboru a církvi.
            • o hospodaření a účetnictví: i toho se týká zmíněná vizitace 28. listopadu. Mimo jiné staršovstvo souhlasí se založením sborového účtu v jiné bance než v České spořitelně a bude jednat o vhodném účetním programu pro zpracování podvojného účetnictví atd.
             • o povolací listině: Jan Keřkovský byl zvolen farářem sboru do 31. srpna 2011. Sborové shromáždění (v březnu 2011) bude tedy opět volit faráře (dosavadního nebo jiného) na dobu max. 10 let. Staršovstvo musí připravit podklady pro volbu: povolací listinu faráře (neboli výčet jeho povinností a práv ve sboru) a dohody o užívání bytu, zahrady, garáže, telefonu, auta atd. Věnujeme tomu bod programu na prosincové schůzi.
              • o presbyterské službě v jihlavském kostele v listopadu (týká se otevření kostela, vyvěšení čísel písní, rozdání tištěných písniček, rozdání tisku předplatitelům, vítání příchozích apod.)
               • o došlé korespondenci (zejména ze synodní rady)
                • Příští schůze staršovstva bude 6. prosince 2010

                 4. 10. 2010

                 • o průběhu sborového dne v Jihlavě (a o spokojenosti účastníků s programem) a o setkáních, která ve sboru proběhla v měsíci září. Výstavu fotografií M. Dusa by bylo dobré rozšířit a ponechat do konce října v kostele (a otevřít jej návštěvníkům např. během jihlavského festivalu dokumentárních filmů)
                  • o případných návrzích na konvent (seniorátní jednání): za náhradníka do sen. výboru staršovstvo navrhlo faráře Tomáše Vítka, na předsedu konventu faráře Petra Galluse
                   • o připravované vizitaci: 28. listopadu bude hostem našeho sboru synodní senior Joel Ruml a synodní kurátorka Lia Valková.
                    • Bohoslužby budou pouze v Jihlavě a začnou v 9.30; po nich budou oba hosté hovořit se staršovstvem (a po obědě ještě se seniorátním výborem Horáckého seniorátu).
                     • Členové staršovstva obdrželi vizitační dotazník - jeho výsledky budou předmětem rozhovoru staršovstva 1.11. na pravidelné schůzi a potom i při samotné vizitaci.
                     • o podnětech "třicátníků": skupina třicátníků navrhla, aby sbor při některých setkáních diskutoval o několika tématech.
                      • 1/ o možnosti členů sboru navrhnout, koho pozvat jako kazatele-hosta (a jak často někoho zvát),
                       • 2/ o začátku bohoslužeb (zda zachovat či změnit čas začátku)
                        • 3/ zda zavést strukturovaný rozhovor o kázání, případně jak
                         • 4/ zda by bohoslužby se křtem či s večeří Páně mohly (měly) být výrazněji celé prostoupeny tímto tématem
                          • 5/ zda a jak si více všímat nově příchozích, zda a jak více sboru představovat ty, kdo mají být pokřtěni
                           • 6/ jak členové sboru vnímají a hodnotí bohoslužby s dětmi
                           • o podnětech vzešlých z korespondence (pozvánky na různá setkání atd. - budou k dispozici v ohláškách a na nástěnkách, další informace na faře). Jihlavský sbor se bude účastnit projektu "Fair-trade" (Obchůdek jednoho světa), výrobky bude možné zakoupit na Vánočním jarmarku na faře
                            • o připravovaných akcích, programech a setkáních a o vánočních bohoslužbách
                             • 15.-17.10. víkend konfirmandů na Zbytově
                              • 22.10. pokročilí třicátníci
                               • 31.10. třicátníci
                                • 1.11. kavárnička
                                 • 26.11. Vánoční jarmark
                                  • 27.11. koncert (Transitus irregularis)
                                   • 19.12. Vánoční hra
                                    • vánoční bohoslužby budou 24.12. odpoledne, 25. a 26.12. dopoledne
                                     • loučení se starým rokem 31.12. odpoledne, novoroční 2.1. dopoledne.
                                     • Příští schůze staršovstva bude 1. listopadu

                                      30. 8. 2010

                                      • o přípravě sborového dne 3.10. v Jihlavě (od 9.30 bohoslužby, host: doc. Pavel Hošek, téma: "Jaký je náš svět a co my křesťané v něm...")
                                       • o opravách v jihlavském a ve střížovském kostele
                                        • o připravovaných akcích a o sbírkách
                                         • o zástupcích sboru na konvent (zvoleni byli Věra Chlupáčková a Jan Bušta)
                                          • další schůze staršovstva bude v pondělí 4.10.

                                           3. 5. 2010

                                           • o bohoslužbách, setkáních a programech, které jsme prožili v uplynulém období
                                            • o přípravě sborového dne ve Střížově, o sborovém zájezdu, o noci otevřených kostelů
                                             • o plánovaných opravách (konkrétně o jihlavském kostele, kde se - zatím na papíře - chystá závěrečná etapa oprav)
                                              • v delším tématickém rozhovoru také o tom, co by měli dělat presbyteři a jaká je jejich role ve sboru
                                               • o chystaném víkendu mládeže ve Zvolenovicích (sbor mládeži přispěje na ubytování)
                                                • o plánech na další školní rok (rozdělení nynější skupiny dětí na budoucí konfirmandy a na mladší)
                                                 • další schůze staršovstva bude 7.6. a určitě na ní bude řeč o opravách kostela, o sborovém účetnictví, o programu na léto 2010 atd.

                                                  12. 4. 2010

                                                  • o bohoslužbách, setkáních a programech, které jsme prožili v uplynulém období
                                                   • o možnosti přejít k jiným distributorům elektřiny a plynu
                                                    • o organizaci a programu sborového dne ve Střížově a o chystaných setkáních ve sboru (program sborového dne bude mít vlastní pozvánku)
                                                     • o plánovaných opravách:
                                                      • v jihlavském kostele: závěrečná etapa opravy (podlaha, interiér, definitivní podoba ozvučení) proběhne až v roce 2011 (důvodem zdržení jsou dotace, vyjádření památkářů std.). Do té doby opravíme boční dveře a veřeje a dveře v sakristii a provedeme další dílčí úpravy, aby kostel i před dokončením oprav dobře “fungoval”
                                                       • ve Střížově: oprava veřejí
                                                        • na faře: dílčí oprava oken (tmelu) v přízemí
                                                        • o návštěvě čtyř hostů z Francouzské reformované církve (ze sboru v Paříži-Auteil) 16. — 18. dubna
                                                         • o vhodné podobě konfirmace a o rozhovoru (části) staršovstva s konfirmandy - letos je konfirmace plánována na svatodušní neděli 23.5. do Jihlavy.
                                                          • další schůze staršovstva budou 3.5. a 7.6.

                                                           Historie staršovstva