Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2013

4. 11. 2013

 • o životě sboru v uplynulém měsíci (mimo jiné velmi kladně hodnotilo celý sborový den, zejména přednášku Jiřího Mrázka); v rozhovoru jsme se vrátili k setkáním třicátníků, katecheze dospělých, kavárničky, mládže (včetně seniorátních dnů) aj.
  • o první části dotazníku ke strategii sboru (s výhledem k samofinancování církve) - např. k otázkám, jaké jsou silné stránky našeho sboru a co jsou jeho slabiny, které věkové skupiny se tu scházejí, co by v tom šlo zlepšit, které části sborového života zajišťuje kazatel a které někdo jiný atd. Do příštího staršovstva bude připraven návrh písemného shrnutí dosavadní diskuse, rozhovor poak bude pokračovat
   • o připravovaných programech
    • Večer s hostem - s Janem Urbanem
     • předvánoční jarmark
      • adventní koncert 1. prosince - Michal Hromek Consort
       • pravidelná setkání biblických hodin, dětí, konfirmandů, mládže, třicátníků, pokročilých třicátníků, kavárničky, katecheze dospělých, atd.)
       • o vánočních bohoslužbách:
        • 24.12. (Štědrý den) ve Střížově ve 14 a v Jihlavě v 16 hodin)
         • 25. a 29.12. na obou místech v obvyklou dobu
          • 31.12 pouze ve Střížově v 16 hodin,
           • 1.1. pouze v Jihlavě v 9.30
            • 5.1. na obou místech v obvyklou dobu a s večeří Páně
             • Vánoční (dětská) slavnost bude v neděli 22.12. ve 14 hodin ve Střížově.

             7. 10. 2013

             • o životě sboru v září (mimo jiné o setkáních třicátníků, pokročilých třicátníků a katecheze dospělých, o konfirmačním víkendu, o celocírkevní slavnosti k výročí Bible kralické v Kralicích atd.)
              • o podrobnostech programu sborového dne v Jihlavě
               • o návrzích na úpravu interiéru fary
                • o dotazníku ke strategii a samofinancování církve - členové staršovstva dotazník obdrželi a své stručné odpovědi dodají ještě před příští schůzí staršovstva: potom o nich budeme společně diskutovat (stručné výstupy pak dostanou písemnou podobu a budou k dispozici sboru, seniorátu i synodní radě)
                 • o dalších provozních záležitostech našeho sboru

                  9. 9. 2013

                  • o bohoslužbách a dalších setkáních během letních prázdnin (mimo jiné o sborové dovolené v Jeseníkách, o letních dětských táborech atd.). Vzpomněli jsme na bratra Vladimíra Vraspíra, který v létě zemřel. Staršovstvo vzalo na vědomí odchod jednoho člena sboru (do sboru v Horní Krupé)
                   • o nájemní smlouvě (týkající se kostelnického bytu v přízemí fary) pro seniorátního faráře Jana Tkadlečka od 1.9.2013 do 31.8.2014.
                    • o výběru dodavatele energie (sbor se připojí k témuž dodavateli jako většina ostatních sborů naší církve)
                     • o výtvarném návrhu budoucí úpravy interiéru přízemí fary (autorkou je Barbora Veselá, návrh je možno si prohlédnout na faře)
                      • o přípravě sborového dne 13.10.2013 v Jihlavě (rodinné bohoslužby J. Keřkovský, přednáška doc. Jiřího Mrázka o Zjevení, výtvarný program pro děti, po společném obědě pouštění draků)
                       • o návrzích na konvent
                        • o některých nedorozuměních, která ve sboru nastala, a o možnostech jejich řešení; o kompetencích faráře a seniorátního faráře, tak jak plynou z jejich povolacích listin
                         • o (vánočních) dárcích pro nejstarší členy sboru

                          10. 6. 2013

                          • o pravidelných i nepravidelných setkáních v našem sboru v uplynulém měsíci
                           • o hospodářských a stavebních záležitostech
                            • byla aktualizována inventarizace majetku
                             • proběhla výměna vnějších rámů oken a zadních dveří v přízemí fary; zednické práce provedla firma pana Sadílka, klempířské práce chystá Jaroslav Pojman
                              • do konce září bude muset staršovstvo rozhodnout o případné změně dodavatelů energií
                              • o křtech a svatbách, o které byl sbor požádán
                               • o budoucích stavebních úpravách: staršovstvo pozvalo Barboru Veselou, aby připravila výtvarný návrh pro úpravu celého přízemí fary
                                • staršovstvo rozhodlo, že se v ohláškách budou hlásit narozeniny členů sboru starších 75 let

                                 6. 5. 2013

                                 • o životě sboru v minulém měsíci (bohoslužby, Noc na faře, sen. dny mládeže atd.)
                                  • o připravovaných akcích
                                   • Noc kostelů (dva koncerty: Kuspokon a Hana Ryšavá; výstava předmětů používaných při bohoslužbách, letáček o kostele a o životě sboru, promítání)
                                    • slib nově zvoleného staršovstva (12. května v Jihlavě, za seniorátní výbor bude přítomen farář Zdeněk Šorm)
                                     • sborový den ve Střížově
                                      (host: David balcar, program pro děti: Hana Valentová, pozvánka: Rob Novák)
                                     • o úkolech, které jednotliví členové staršovstva považují ve svém šestiletém funčním období za nejdůležitější (písemné příspěvky rozdělí H. Valentová do několika kapitol, kterými se postupně budeme zabývat)

                                      8. 4. 2013

                                      • o práci, která nás čeká v příštích šesti letech; k tomu zvolilo kurátorkou znovu Janu Nedbalovou a místokurátorkou (za Střížov) Miriam Procházkovou a obnovilo složení hospodářské komise a komise stavební
                                       • o opravách
                                        • v jihlavském kostele: v létě obnovíme nápisy (biblický verš) v apsidě
                                         • na faře: výměna vnějších okenních rámů v přízemí; architektonický návrh úpravy prostor v přízemí (květen-červen 2013)
                                         • o smlouvách: konkrétně o užívání farářského bytu (J. Keřkovský) a bývalého kostelnického bytu (Tkadlečkovi), o inventarizaci majetku atd.
                                          • o hospodaření a účetnictví: účetnictví vede nadále Jana Vališová, pokladní je nově Jitka Blažková
                                           • o několika akcích (příprava programu)
                                            • o návštěvě ze sboru v Almelo
                                             • o sborovém výletu
                                              • o Noci na faře
                                               • o Noci kostelů
                                                • o konfirmačním víkendu
                                                 • o některých seniorátních akcích
                                                 • o příspěvku (100%) pro účastnici kurzu varhaníků

                                                  25. 2. 2013

                                                  • o připravovaném výročním sborovém shromáždění s volbou nového staršovstva
                                                   • o anketní otázce týkající se začátku bohoslužeb (a případné změny)
                                                    • o životě sboru v uplynulém měsíci

                                                     4. 2. 2013

                                                     • o životě sboru v lednu (mj. o podobě ekumenických setkání atd.)
                                                      • o dalších přípravách sborového shromáždění 17. března 2013
                                                       • seznam kandidátů, kteří přijmou kandidaturu, uzavřeme 17. února a zveřejníme je s jejich fotografiemi, případně "mottem", které sami napíší
                                                        • do pondělí 25. února mají být hotové materiály pro sborové shromáždění
                                                         • součástí materiálů bude také dopis všem členům sboru o hospodářské situaci (o potřebné výši příspěvků při klesající státní dotaci atd.)
                                                         • o projektu filmových večerů na faře - dokumenty festivalu Jeden svět (pořádá Člověk v tísni). Poprvé v pátek 22.2. v 19.30
                                                          • o návštěvě zástupců z našeho sboru v Nizozemí (Almelo) při slavnosti 17. února 2013
                                                           • o návrhu, aby (třeba jednou za měsíc) zpívaly děti při bohoslužbách vpředu v kostele jednu písničku

                                                            6. 1. 2013

                                                             • o tom, co jsme ve sboru společně prožili o vánočních svátcích
                                                              • o hospodaření v roce 2012 a o rozpočtu na rok 2013
                                                               • o chystaných opravách
                                                                • na faře se chystá výměna oken v přízemí
                                                                 • ve Střížově bude třeba vykopat větrací kanál uvnitř podél boční zdi
                                                                 • o chystané volbě staršovstva
                                                                  • volba proběhne 17. března v Jihlavě
                                                                   • kandidáty (členy sboru starší 21 let je možné navrhovat do 17. února
                                                                    • poprvé proběhne „volba na dálku“ – členové sboru s hlasovacím právem, kteří chtějí volit staršovstvo a nemohou 17. března přijít, mohou (do 3. března) požádat o volbu na dálku a budou volit doma (zalepená obálka s jejich hlasem se připojí k ostatním v den volby).

                                                                    Historie staršovstva