Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jihlavě

Seznam členů staršovstva sboru

Následující členové staršovstva byli řádně zvoleni pro funkční období 1. dubna 2019 - 2025 (funkční období končí dnem výročního sborového shromáždění v roce 2025):

O čem hovořilo staršovstvo sboru v roce 2017

11. 12. 2017

 • Sborový život
  - kromě konstatování obvyklého sborového programu byla zdůrazněna další dvě pokračování cyklu Něco pro uši, pro oči a pro duši, a to promluvy
  faráře Keřkovského, doplněné produkcí skupiny Létající rabín s výběrem židovských písní a koncertem Matyáše a Jana Kellerových, předních českých violončelistů.
  - úspěšný byl večer věnovaný Martinu Lutherovi k 500. výročí reformace (CČSH)
  - velký ohlas má akce Krabice od bot - dárky pro děti z dětských domovů
  • Vánoce 2017
   - stromek do kostela
   - vánoční slavnost 17.12. v 15 hod na faře
   - balíčky pro děti
   - dárky pro členy sboru nad 80 let
   • Akce na rok 2018
    - výročí ČCE, jihlavského kostela a sboru budou vzpomenuta v rámci již naplánovaných akcí (Noc kostelů, sborový den, konfirmace)
    - historie sboru bude připomenuta v termínu v podzimních měsících (materiály z archivu, kroniky sboru)
    - konfirmace bude 20. 5. 2018
    - návštěva sboru z Almelo bude od 27. 4. do 1. 5. 2018
    - cyklus Něco pro uši,... bude pokračovat i v roce 2018, a to každou 2. neděli v měsíci kromě ledna a prázdninových měsíců.
    • Různé
     - přání pro jubilanty
     - pozvánka na seminář pro výpomocné kazatele a presbytery 24.3.2018
     - pozvánka do Opatova na přednášku o starověkých náboženstvích 14.12.2017
     - opravený vysavač do kostela, výhledově koupě nového
     - konzultace ohledně grantu Ministerstva zemědělství

     30. 10. 2017

     • jednání bylo zahájeno bohoslužbou, kterou vedl Robert Novák
      • staršovstvo hodnotilo činnost sboru za uplynulé období od 10.10.2017
       • staršovstvo odsouhlasilo cestovní náhrady faráře Filipa Boháče za práci pro jihlavský sbor. Bylo dojednáno, že tento souhlas napříště vydá staršovstvo na období celého roku.
        • staršovstvo vyslechlo zprávu o postupu prací na opravách a úpravách
         • v příštích dnech (podle počasí) budou dokončeny práce na instalaci ochrany střechy kostela v Jihlavě proti náletu holubů (hroty)
          • ve Střížově se čeká na volný termín zhotovitele zábradlí u vchodu do kostela
          • byl dohodnut pořádek bohoslužeb o Vánocích a na konci roku
           neděle 24.12.2017 bohoslužby jen ráno v 8:30
           pondělí 1.1.2018 bohoslužby nebudou
           viz přehled bohoslužeb
           • po dobrých zkušenostech v některých sborech vyzkoušíme praxi ponechávat zpěvníky v lavicích
            • byla odsouhlasena nájemní smlouva s firmou Oresi na umístění reklamního poutače na plotě kolem kostela v Jihlavě
             • odsouhlasena částka do 4000,- Kč na vánoční dárky pro děti
              • ocenili jsme návrh na vánoční dárky pro seniory ve formě CD s promluvami faráře Keřkovského v cyklu "Něco pro uši, pro oči i pro duši"
               • pro jubilanty se pokusíme zavést blahopřání ve formě vhodné fotografie s osobním textem, zaměřeným na konkrétního člověka
                • termín příští schůze byl stanoven na 11.12.2017

                 9. 10. 2017

                 • Jednání zahájilo staršovstvo úvodní modlitbou a písní, kterou vybrala Jana Nedbalová
                  • V poznámkách k životu sboru za minulý měsíc hodnotilo staršovstvo velmi dobře koncert jazzových hudebníků Petra Kořínka a Milana Kašuby, provedeného v rámci cyklu „...i pro duši“, koncert Štěpána Janči ve Střížově a velmi zdařilý příspěvek sboru k městské hře „Identita: Jihlavák“, o který se velmi zasloužila Soňa Jurkovičová se svými pomocnicemi.
                   • 3. zasedání 34. synodu ČCE se zamýšlelo nad postavením farářů v ČCE. Toto je i téma pro jednání v jednotlivých seniorátních zastoupeních. Pro blížící se konvent Horáckého seniorátu připravovalo staršovstvo formou ankety svůj příspěvek na toto téma. Konala se rozprava nad výsledky této ankety.
                    • Staršovstvo se vyjádřilo a schválilo podněty pro jednání konventu, které probíralo na minulém zasedání 11.9.2017
                     • Schválilo pronájem prostor na faře dokumentaristům během MFDF 2017 Jihlava
                      • Schválilo znění a zásady pro návrh nové nájemní smlouvy na farářský byt, a to podle doporučení Synodní rady.

                       11. 9. 2017

                       • o životě sboru od minulé (červnové) schůze staršovstva
                        • o změně složení staršovstva: k 31. 8. 2017 rezignoval Jan Tkadleček, rezignovala i 1. zvolená náhradnice Hana Valentová, do staršovstva byl tedy povolán náhradník Jan Hruška
                         • o materiálech pro letošní konvent (neboli shromáždění zástupců ze všech 15 sborů našeho seniorátu)
                          • upravené znění kazatelského reverzu (neboli závazku, který kazatel podepisuje na začátku služby)
                           • počet zástupců Diakonie na synodu naší církve
                            • diskuse o případném zkrácení názvu církve (na "Evangelická církev")
                             • návrh upraveného změně Apoštolského vyznání víry a Modlitby Páně pro nový zpěvník
                              • rozhovor o postavení farářů v církvi (motivovaný skutečností, že ze služby odchází výrazně víc kazatelů, než do ní přichází) - zejména tomuto bodu se bude staršovstvo věnovat na říjnové schůzi
                              • o pořízení taláru pro Jana Buštu coby ordinovaného výpomocného kazatele
                               • o žádosti o grant na příští rok (Něco pro uši, pro oči i pro duši II)
                                • o možnostech odvlhčení střížovského kostela
                                 • o žádosti z. s. Tobit: staršovstvo souhlasí se zapůjčením sálu pro konání valné hromady; nesouhlasí s uvedením adresy sborového domu coby sídla tohoto spolku (jakož i jiných spolků, které přímo nesouvisejí s činností sboru a církve)
                                  • o instalaci hrotů proti holubům na jihlavském kostele na straně vedle grafické školy, kolem apsidy a na části sousedící se zdravotní školou
                                   • o městské zážitkové hře o hledán identity Jihlaváka (uskuteční 7. 10. se mj. v našem kostele)

                                    12. 6. 2017

                                    • o životě sboru v uplynulém období (kromě pravidelných programů a ekumenických setkání proběhla také Noc kostelů s dvěma koncerty a cca 180 návštěvníky a sborový výlet)
                                     • o žádostech o pronájem sborových prostor na faře, případně party stanu
                                      • o chystaném semináři "Pečuj doma a s námi" - Diakonie ČCE ho uspořádá na jihlavské faře v září a v říjnu 2017
                                       • o poděkování Janu Tkadlečkovi, jenž k 31. srpnu ukončí službu seniorátního faráře Horáckého seniorátu
                                        • o chystaných programech, setkáních a akcích (mj. sborová dovolená, letní tábory atd.)
                                         • o týdeníku Kostnické jiskry a jeho žádosti o finanční podporu: nebudeme pořádat sbírku, týdeník podporujeme dlouhodobě odběrem většího počtu výtisků, než o kolik je ve sboru zájem
                                          • o nájemní smlouvě za farní byt (dle usnesení synodu) - staršovstvo se k věci vrátí na některté z dalších schůzí

                                           4. 5. 2017

                                           • o životě sboru v uplynulém měsíci; velmi pozitivně byl hodnocen celý průběh velikonočních shromáždění
                                            • o opravách a úpravách
                                             • zábradlí na schodech do kostela ve Střížově, do budoucna též informační deska na zdi kostela
                                              • nová vývěska před kostelem v Jihlavě
                                              • o zřízení druhého kazatelského místa v Jihlavě (o němž rozhodlo hlasováním sborové shromáždění): žádost předáme konventu a poté synodu a budce-li druhé místo zřízeno, bude na staršovstvu, aby rozhodlo, zda a kdy a na jaký úvazek povolá sbor dalšího kazatele (volilo by ho sborové shromáždění) - tento projekt počítá do budoucna se spoluprací dalších neobsazených sborů, např. Opatova
                                               • o uzavření smluv na odběr energií s E.ON v rámci smlouvy, kterou s tímto dodavatelem uzavřela naše církev
                                                • o připravovaných akcích a programech
                                                 • o dvou křtech (v květnu a v červnu)

                                                  3. 4. 2017

                                                  • o životě sboru v uplynulém měsíci (bohoslužby, pravidelné programy, druhý večer z cyklu "Něco pro uši, pro oči i pro duši", večer s hostem - D. Zimola o Brazílii, ekumenická setkání)
                                                   • o vhodné úpravě prostoru za farou
                                                    • o podnětech z výročního sborového shromáždění
                                                     • o změně dodavatele energií (podepsali jsme smlouvy s E.ON)
                                                      • o dokončení sborové kuchyně
                                                       • o výběru kováře pro zhotovení zábradlí na schody do střížovského kostela
                                                        • o připravovaném sborovém výletu 8. 5. 2017
                                                         • o zájemcích o pronájem či zapůjčení sborového sálu v nejbližší době (sdružení Roska, Klub Za starou Jihlavu, Bratr Kálef)
                                                          • souhlasilo s proplacením cestného hostům
                                                           • pověřilo faráře a kurátorku jednáním se zástupci sboru v Opatově o možnostech budoucí spolupráce (jadnání začínají z podnětu opatovského staršovstva v souvislosti s chystaným odchodem Jana Tkadlečka z farářské služby k 31. srpnu 2017)

                                                            6. 3. 2017

                                                            • o životě sboru v únoru 2017
                                                             • o rozpočtu na letošní rok (bude projednán na sborovém shromáždění)
                                                              • o připravovaném výročním sborovém shromáždění (program, podklady)
                                                               • o dopisu opatovského staršovstva o možné budoucí užší spolupráci jihlavského a opatovského sboru (domluvíme společné setkání)
                                                                • o změně dodavatele energií (na základě nabídky zprostředkované synodní radou)
                                                                 • o podrobnostech vybavení sborové kuchyně

                                                                  3. 2. 2017

                                                                  • o životě sboru v prosinci a v lednu
                                                                   • o statistických údajích za rok 2016 (budou se probírat na výročním sborovém shromáždění 26. 3.)
                                                                    • o hospodaření v loňském roce a o rozpočtu na rok 2017
                                                                     • o koupi kuchyňské linky a spotřebičů do sborové kuchyně
                                                                      • o podobě programů "Něco pro uši, pro oči i pro duši" - poprvé 5. března (Jan Keřkovský, skupina Oboroh)
                                                                       • o nájemní smlouvě na farářský byt (sjednocuje se v celé církvi)
                                                                        • o kazatelně a čelní desce ze sálu, které jsme zapůjčili sboru v Krouně: staršovstvo rozhodlo, že zápůjčku zrušíme a kazatelnu i desku jim věnujeme

                                                                         Historie staršovstva